Obavještenje o sazivanju Vanredne Skupštine akcionara

ŠtampaVanredna Skupština akcionara ,,Luka Kotor“ A.D. Kotor će se održati dana 07. 04. 2021. godine, sa početkom u 13:00 časova u Kotoru, u Velikoj sali Upravne zgrade „Luka Kotor“ AD Kotor, na adresi Park Slobode broj 1, 85330 Kotor.

OBAVJEŠTENJE

1. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora

2. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora

3. Predlog Odluke o usvajanju Statuta

Materijal uz tačku 3. Dnevnog reda - Predlog STATUTA usaglasenog sa novim Zakonom o privrednim društvima

GLASAČKI LISTIĆ za Vanrednu skupštinu akcionara 07.04.2021.g.

FORMA PUNOMOĆJA