SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM ODRŽAVANJA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA “LUKA KOTOR“ AD KOTOR

Štampa


U srijedu, 26. juna 2019.godine sa početkom u 13 časova održana je Redovna Skupština akcionara „Luka Kotor“ A.D. Kotor u čijem radu su lično ili preko zastupnika odnosno punomoćnika učestvovali akcionari koji posjeduju ukupno 1.282.919 akcija, odnosno 93,09% od ukupnog broja akcija.

Na dnevnom redu Skupštine akcionara bili su:

  1. Predlog Odluke o usvajanju Finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju „Luka Kotor“ A.D. sa Izvještajem o radu Odbora direktora za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine;
  2. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih iskaza za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine i Izvještaja o reviziji konsolidovanih finansijskih iskaza za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine;
  3. Predlog Odluke o usvajanju Izvještaja menadžmenta od 01.01.2018. do 31.12.2018. “Luka Kotor“ A.D.Kotor i Konsolidovanog Izvještaja menadžmenta od 01.01.2018. do 31.12.2018. matičnog društva „Luka Kotor“ A.D.Kotor i povezanog pravnog lica „Kotor Mar“ D.O.O. Kotor;
  4. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2018. godinu;
  5. Predlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.godinu;
  6. Predlog Odluke o razrješenju članova Odbora direktora;
  7. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora.

Sve odluke su usvojene jednoglasno.

Na Redovnoj Skupštini akcionara ocijenjeno je da je 2018.godina bila posebno uspješna i značajna za „Luku Kotor“.

U godini jubileja - 30 godina od osnivanja „Luka Kotor“ naše akcionarsko društvo je utrostručilo akcionarski kapital, po prvi put se kotiralo na  „B“ listi „Monetenegroberze“,  ostvarilo dobit od 801.207 eura, donijelo odluku o podjeli dividende i u prošloj i u ovoj godini u iznosu od 50% od ostavarene dobiti. „Luka Kotor“ AD Kotor je jubilarnu 2018.godinu krunisala krajem decembra dobijanjem od Vlade Crne Gore prvenstvene koncesije za privredno korišćenje lučkog područja luek Kotor, na koju se čekalo punih 10 godina.

Na Redovnoj skupštini akcionara za članove Odbora direktora izabrani su dr Branko-Baćo Ivanović, Branimir Maslovar, Slađana Živković, Stanislava Subotić i Radomir Rudanović.

Nakon Redovne Skupštine održana je konstitutivna sjednica Odbora direktora na kojoj je jednoglasno za predsjednika Odbora direktora izabran dr Branko Baćo Ivanović.

Snežana Jonica, sekretar „Luka Kotor“ AD Kotor