Luka Kotor AD učesnik SUPAIR projekta

Štampa


Luka Kotor AD je kao partner i član Fokus grupe  u  Luci  Bar učestvovala  na realizaciji projekta SUPAIR ( INTERREG ADRION program) .

Na okruglom stolu su definisani osnovni ciljevi SUPAIR projekta a oni se odnose na  uspostavljanje TRANS-NACIONALNE MREŽE lučkih uprava, lučkih terminal operatora, tehničkih organizacija i svih ostalih relevantnih aktera kroz čije aktivnosti bi se  kreirala zajednička metodologija za optimizaciju aspekata životne sredine u lukama (prvenstveno emisije u vazduh i ispuštanja u vodu).

Na bazi utvrđene zajedničke metodologije i izrađenih akcionih planova za optimizaciju aspekata životne sredine u svakoj od sedam morskih luka uključenih u projektni konzorcijum prišlo se  izradi TRANS-NACIONALNE STRATEGIJE usmjerene ka redukciji emisija štetnih gasova u atmosferu po osnovu lučkih djelatnosti.

Od strane Luka Kotor AD rad je prezentirao dr Pavle Popović.

U projektnoj dokumentaciji su preporučene određene aktivnosti koje treba predvidjeti pri izradi akcionih planova za optimizaciju aspekata životne sredine u lukama: snabdijevanje brodova električnom energijom sa kopna, upravljanje balastnim vodama, „zelena“ nadogradnje lučke mehnizacije, instalacija sistema za kontrolu emisija u vazduh, razvoj ICT aplikacija kako bi učinili lučke operacije efikasnijim.